Elzo
Elzo Francisco Pereira Neto
Goleiro
Idade: 17 anos (27/04/2000).