Thayane
Thayane Silva Meira
Zagueira
Idade: 24 anos (30/03/1993).