Thay
Thayane Silva Meira
Meia
Idade: 25 anos (20/02/1993).
Altura: 1,65m