Thay
Thayane Silva Meira
Meia
Idade: 27 anos (20/02/1993).
Altura: 1,65m