Diego
Diego Oliveira Malta
Lateral-esquerdo
Idade: 15 anos (26/04/2004).