Diego
Diego Oliveira Malta
Zagueiro
Idade: 15 anos (26/04/2004).