Diego
Diego Oliveira Malta
Lateral-esquerdo
Idade: 16 anos (26/04/2004).